Akumulace energie, elektromobilita a druhotné suroviny

MPO vyhlásí tři nové výzvy z OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí 2. prosince 2019 tři nové výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie z OP PIK. Podpoří elektromobilitu a zavádění inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin a v oblasti elektromobility.

Program Nízkouhlíkové technologie, aktivita a) Elektromobilita

Cílem je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury a počet pořízených elektromobilů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 50 mil. Kč (Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 06.01.2020 do 28. 5. 2020.

Míra podpory u osobních vozidel kategorie M1 je 30 % pro malé podniky, 25 % pro střední podniky a 20 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Míra podpory u osobních vozidel kategorie L, M2, M3, N1, N2 je 40 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Podpora je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. Min. výše dotace je 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis. V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu.

Program Nízkouhlíkové technologie aktivita b) Akumulace energie

Výstupem projektů bude vyšší využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s energií, čímž se zvyšuje nejenom konkurenceschopnost ale i celkový inovační potenciál ČR.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 50 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 6. 1. 2020 do 28. 5. 2020.

Podpora je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. Míra podpory je 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Min. výše dotace je 300 tis. Kč a max. do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis. V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci.

Program Nízkouhlíkové technologie aktivita c) Druhotné suroviny

Výstupem projektů bude rozšiřování potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích, čímž se zvyšuje i celkový inovační potenciál ČR.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. 12. 2019 do 31. 5. 2019.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky a 25 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Min. výše dotace je 1 mil. Kč a max. do výše 70 mil. Kč. V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci.

Comments are closed.